h

Antwoorden B&W spoorongeluk Lunetten

20 december 2005

Antwoorden B&W spoorongeluk Lunetten

Het gemeentebestuur van Utrecht wil zich niet bemoeien met het onderzoek naar de toedracht van het recente spoorwegongeluk bij Lunetten, noch met maatregelen om herhaling te voorkomen. Dat is de reactie op schriftelijke vragen van de SP over dit onderwerp. Opmerkelijk, want er hadden tientallen doden kunnen vallen als een sneltrein op het traject Utrecht-Arnhem op een van de goederentreinen gebotst was. Ter plekke passeren gemiddeld tien sneltreinen per uur.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de heer P.F.C. Jansen (ingekomen 26 november 2005)

Op 25 november zijn hebben twee goederentreinen elkaar ter hoogte van Lunetten-geluidswalwoningen in de flank aangereden. Wij ontvingen daarover vandaag een brief van de burgemeester en hebben waardering voor de snelle informatie van de gemeenteraad. Ook is onze indruk dat –na het bekend worden van het ongeluk- er door de hulpdiensten snel gereageerd is.

Desondanks heeft de SP-fractie een aantal vragen over de toedracht van het ongeluk en het risico voor een herhaling. Dit is nu al de derde keer binnen twee jaar dat er een incident plaatsvindt met goederentreinen binnen de bebouwde kom van Utrecht, in de directe omgeving van kwetsbare bebouwing. Dat verontrust ons zeer.

Wij zouden graag antwoord krijgen op de volgende vragen:

1. Een van de betrokken goederentreinen kwam uit de richting spoorwegmuseum en blokkeerde na de botsing de hoofdsporen op de lijn Utrecht-Arnhem. Heeft er op enig moment het risico bestaan dat een trein op de lijn Utrecht-Arnhem/Veenendaal zou botsen op de goederentrein die de sporen blokkeerde?
2. Zo ja, kan dan met de grootst mogelijke spoed de bedrijfsvoering en beveiliging van Prorail zodanig worden aangepast dat dit scenario, dat uitermate ernstige gevolgen kan hebben, zich niet kan herhalen?
3. Minister Peijs heeft het voornemen om binnenkort corridors vast te stellen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, alsmede richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting langs corridors waarlangs gevaarlijke stoffen vervoerd worden.
Welk standpunt heeft de gemeente Utrecht ingebracht in het kader van deze besluitvorming?
4. Is de gemeente Utrecht betrokken bij het onderzoek dat de Transportongevallenraad gaat instellen naar de toedracht van het ongeluk? Bent u bereid ons te informeren over uw inbreng?

Antwoord van Burgemeester en Wethouders (verzonden 20 december 2005)

1. De veiligheid op het spoor is een autonome verantwoordelijkheid is van Prorail en vragen omtrent hun interne bedrijfsvoering of bestaande dienstregelingen kunnen derhalve niet door het college worden beantwoord.
2. Zie antwoord op vraag 1.
3. Het voornemen van minister Peijs betreft een basisnet te vormen waarmee voor de toekomst het vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk moet blijven zonder in conflict te komen met bebouwing. Dit voornemen is verwoord in de conceptnota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (Nota VGS). Het gaat om zowel water-, weg- als railtransport. Gemeente Utrecht is betrokken bij een lobby om invloed te hebben bij de uitwerking van de Nota. Wij zetten daarbij in op het veiliger maken van het transport zelf (versterkt bronbeleid: het verhogen van de eisen aan de transportmiddelen en aan de bedrijfsvoering en beveiliging van het vervoer) om een verantwoord evenwicht te vinden tussen ruimtelijke ontwikkelingen en economische doelstellingen.
4. Op dit moment is de gemeente Utrecht nog niet betrokken. Zodra door de Onderzoeksraad voor Veiligheid medewerking wordt gevraagd, bijvoorbeeld in het beantwoorden van vragen, zullen we deze verlenen. Uiteraard zijn wij bereid u daarna te informeren over onze inbreng.

U bent hier