h

Kromhoutkazerne: College werkt mee aan oprekken bestemmingsplan

26 januari 2006

Kromhoutkazerne: College werkt mee aan oprekken bestemmingsplan

Het Utrechts gemeentebestuur is van plan om mee te werken aan het plan van het ministerie van Defensie om 50.000 tot 75.000 m2 kantoor te realiseren op het terrein van de voormalige Kromhoutkazerne, ook al staat deze ontwikkeling op gespannen voet met de Utrechtse structuurvisie. Dat is het vastgestelde ruimtelijk beleid van de gemeente. Volgens B&W past het plan echter "functioneel" binnen het bestemmingsplan Rijnsweerd-Zuid, dat voor dit gebied de bestemming omschrijft als: " ... het oprichten en hebben van bebouwing ten dienste van militaire doeleinden, met de daarvoor noodzakelijke bouwwerken waaronder legeringsgebouwen, dienstwoningen, werkplaatsen en kantoorgebouwen en de daarbij behorende open terreinen waaronder begrepen parkeer- en groenvoorzieningen."

Defensie beweert op grond van deze omschrijving zonder wijziging van het bestemmingsplan te mogen bouwen. En als klap op de vuurpijl meldt B&W dat het bouwplan niet eens aan de raad voorgelegd zal worden.
SP-fractievoorzitter Paulus Jansen staat te kijken van de opvattingen van wethouder Van Kleef (PvdA) inzake het mogelijke gebruik van het terrein: "Het is duidelijk dat de omschrijving in het huidige bestemmingsplan aangeeft dat er slechts sprake kan zijn van ondergeschikte, ondersteunende kantoorfuncties voor een kazerne. Wat defensie echter nu doet is een landelijk kantoor bouwen voor 2100 medewerkers. Dat kan absoluut niet." Jansen is ook ontstemd over het voornemen van de wethouder om het bouwplan niet aan de gemeenteraad voor te leggen. Hij heeft inmiddels verzocht om de antwoorden op de schriftelijke vragen van de SP te behandelen in de commissie stedelijke ontwikkeling op 2 maart a.s.

Vragen van de heer P.F.C. Jansen (ingekomen 23 december 2005)

Het dagblad Cobouw van 13 december jl. meldt onder de kop “Defensie bouwt voor het eerst via een PPS-constructie” dat dit ministerie een nieuw kantoorpand voor 2100 medewerkers, eventueel uit te breiden naar 3000, gaat bouwen op het Kromhoutterrein. Op grond van het aantal medewerkers kom je dan naar onze schatting op een bouwvolume van 50.000 – 75.000 m2 BVO.
Wij vinden dit een opmerkelijke ontwikkeling in relatie tot de visie van de gemeente Utrecht met betrekking tot de toekomst van het Kromhoutgebied: dat zou voor zover ons bekend een geleidelijke transformatie in de richting van de combinatie campus/ broeiplaats voor kennisintensieve bedrijven moeten doormaken. In de Structuurvisie hebben wij geen aanwijzingen gevonden voor een ontwikkeling van het Kromhoutterrein als grootschalige kantoorlocatie. Sterker nog: grootstedelijke ontwikkelingen worden in deze visie juist geconcentreerd in het stationsgebied, het Centrum Leidsche Rijn en de zone die deze twee kernen verbindt. In het Structuurplan 2005-2015 van het BRU vinden wij evenmin aanwijzingen in deze richting.

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen:

1. Sinds wanneer is het plan van het ministerie van Defensie bij u bekend?
2. Wat is uw standpunt over dit bouwplan, hoe is dit te rijmen met Structuurvisie en Structuurplan 2005-2015?
3. Wat is de planologische ruimte die het bestaande bestemmingsplan voor het gebied biedt voor de bouw van kantoren?
4. Heeft u het voornemen om aan het bouwplan mee te werken? Zo ja: waarom zou voor defensie een uitzondering gemaakt moeten worden op uw ruimtelijk-economisch beleid?
5. Wat zou de realisatie van een kantoorpand voor 3.000 medewerkers betekenen voor de verkeersbelasting op het Stadionplein/aansluitingen Waterlinieweg, waar tijdens de spitsuren het verkeer nu al met regelmaat vast staat?
6. Op welke termijn denkt u de commissie stedelijke ontwikkeling een voorstel met betrekking tot dit bouwplan voor te leggen?

Antwoorden van Burgemeester en wethouders (verzonden 26 januari 2006)

1. Begin 2005 heeft het Ministerie van Defensie onder meer middels een persbericht bekend gemaakt de staf Commando Landstrijdkrachten van Den Haag naar het Kromhoutterrein in Utrecht te gaan verplaatsen. Defensie heeft dit voornemen nader vormgegeven en ons najaar 2005 geïnformeerd over de inhoud en omvang van de plannen.

2. Het 'plan' van Defensie is strijdig met de gewenste ontwikkeling volgens de Structuurvisie, maar past functioneel binnen het vigerende bestemmingsplan "Rijnsweerd Zuid". Defensie heeft drie terreinen in Utrech, et Kromhoutterrein, de Knoopkazerne en de Overste den Oudenlaan. Het ministerie heeft het Kromhoutterrein aangewezen als locatie voor de vestiging van de Landmachtstaf omdat dat terrein het best aan de eisen voldoet en het plan op korte termijn kan worden gerealiseerd. Het initiatief van Defensie voor het Kromhout-terrein draagt bij aan een toename van het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente Utrecht. Daar zijn we blij mee en werken daarom graag mee door het faciliteren van de plannen van Defensie.

3. In het bestemmingsplan Rijnsweerd Zuid is de bestemming van de gronden op het kromhoutterrein Militaire doeleinden. De aldus bestemde gronden mogen ingevolge artikel 26 lid 1 uitsluitend worden gebruikt voor Er zijn grenzen aan het bebouwings-percentage en de bouwhoogte gesteld. Naar aanleiding van de vraag van Defensie wordt bezien hoeveel er nu reeds bebouwd is en hoeveel extra bebouwing nog mogelijk is.

4. Defensie wil het plan binnen het bestemmingsplan realiseren.

5. De consequenties voor de verkeersbelasting ten gevolge van de realisering van het bouwplan worden betrokken bij de toetsing in de bouwvergunningprocedure.

6. Het tempo is aan Defensie en Defensie geeft aan de plannen binnen het vigerende bestemmingsplan te willen ontwikkelen. Dat zou betekenen dat er geen bouwplan aan de commissie stedelijke ontwikkeling wordt voorgelegd.

U bent hier