h

SP stuurt open brief na beschuldigingen B&W

13 januari 2006

SP stuurt open brief na beschuldigingen B&W

SP-fractievoorzitter Paulus Jansen heeft in een open brief gereageerd op een brief van B&W Utrecht waarin het College de SP ervan beschuldigt de integriteit van de ambtenaren van het OGU in twijfel te trekken. Aanleiding voor de brief is een bericht op utrecht.sp.nl, waarin verslag wordt gedaan over de aangenomen motie "niet van twee walletjes eten". De motie maakt een eind aan dubieuze aankooppraktijken in gebieden waarop de wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is, zoals stadsvernieuwingsgebieden en delen van Leidsche Rijn. In die gebieden kunnen bewoners hun huis niet vrij verkopen, maar moeten het (wettelijk) verplicht aan de gemeente aanbieden.
Jansen vindt de opstelling van het gemeentebestuur te triest voor woorden: "In plaats van het sturen van een brief op poten naar de SP-fractie was het naar onze mening passender geweest om een excuusbrief te sturen naar de betrokken bewoners."

Gemeente Utrecht
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 16200, 3500 CE UTRECHT.

Utrecht, 13 januari 2006.

OPEN BRIEF

Betreft: integriteit medewerkers OGU, integriteit gemeente Utrecht.

Geacht College,

Graag willen wij een korte reactie geven op uw brief van 23 december, die wij overigens pas op 11 januari jl. onder ogen kregen.

Uit de brief maken wij op dat, twee maanden nadat de gemeenteraad de motie “niet van twee walletjes eten” heeft aangenomen en drie en een halve maand nadat het probleem van de woningaankopen in de WVG-gebieden door ons (en de VVD-fractie) aan de orde is gesteld, nog steeds niet tot uw College is doorgedrongen hoe het rechtsgevoel van betrokkenen is geschokt door het optreden van de gemeente Utrecht. Dat vindt de SP-fractie uiterst zorgwekkend. In plaats van het sturen van een brief op poten naar de SP-fractie was het naar onze mening passender geweest om een excuusbrief te sturen naar de betrokken bewoners.

Dat zou te méér gepast hebben omdat een aantal weken nadat de gemeenteraad de motie had aangenomen medewerkers van het OGU bewoners nog steeds lieten weten dat de motie waarschijnlijk niet uitgevoerd zou worden. Wij hebben twee meldingen hierover destijds doorgestuurd naar de verantwoordelijk portefeuillehouder, met de vraag wie er nu eigenlijk de baas is in Utrecht. Een afschrift van deze correspondentie sturen wij separaat aan de burgemeester.
Nu we toch gaan zwarte pieten: mogen we u vragen hoe de communicatie tussen uw College en de ambtelijke diensten geregeld is, als de portefeuillehouder aangeeft “we voeren hem uit” en betrokken ambtenaren weken nadien nog het tegenovergestelde roepen?

Daarmee komen wij op het punt van de integriteit van de medewerkers van het OGU. Die trekken wij, in tegenstelling tot hetgeen uw College suggereert, in het geheel niet in twijfel. Wij verwijzen naar de verslagen van de betreffende gemeenteraads- en commissievergaderingen en de letterlijke tekst van het bericht op www.utrecht.sp.nl en maken ernstig bezwaar tegen deze stemmingmakerij.Wij hadden wel zware kritiek op de wijze waarop het OGU aankoopt in WVG-gebieden, een handelswijze waarvoor uw College bestuurlijk verantwoordelijk is. Daar spreken wij uw College en niet de betrokken ambtenaren op aan. En wij zijn hierin niet de enigen. Mogen wij u er op wijzen dat in de overwegingen van de aangenomen motie “niet van twee walletjes eten” letterlijk gesteld werd dat het aankoopbeleid van de gemeente Utrecht in WVG-gebieden “……... strijdig is met het beginsel van behoorlijk bestuur en de geloofwaardigheid van de overheid ondermijnt”?

Wij zijn ervan overtuigd dat de reacties van betrokken ambtenaren naar derden ná 10 november het gevolg zijn van communicatieproblemen tussen uw College en deze ambtenaren, dan wel onvoldoende communicatie binnen de dienst zelf. Daarop hebben wij uiteraard geen zicht. Waar wij wél zicht op hebben is dat mensen die maandenlang aan het lijntje worden beginnen te twijfelen aan de integriteit van de gemeentelijke overheid. Mensen die op grond van de wet voorkeursrecht gemeenten gedwongen worden om hun huis te koop aan te bieden aan de gemeente tegen een prijs vér onder de OZB-waarde voelen zich gechanteerd, ervaren dat als machtsmisbruik. Dat zijn exact de termen die door ons in en buiten de raadszaal gebruikt zijn om deze praktijk te karakteriseren. Harde termen, zeker. Maar wél termen die het gevoel van de gedupeerden verwoorden. Ook zijn betrokkenen –naar onze mening volkomen terecht- van mening dat het niet aangaat om enerzijds in herstructureringsgebieden woningen hoog (te hoog?) te taxeren voor de OZB en vervolgens bij aankoop ver onder die prijs te duiken.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft gelukkig aangevoeld dat aan deze onrechtvaardige praktijk een eind gemaakt moet worden. Het zou goed zijn als zo’n verzoek van de raad dan ook direct, zonder dralen en omtrekkende bewegingen, wordt uitgevoerd.

Als uw College toch wil tornen aan de uitspraak van de raad zou het in het kader van een democratische, transparante en integere besluitvorming voor de hand liggen om daar in de openbaarheid de discussie over aan te gaan. Daarover ook nog een opmerking.

In het presidium is afgelopen jaar met enige regelmaat gesproken over de onhebbelijke gewoonte van uw College om informatie aan de Raad –niet gemotiveerd- als vertrouwelijk te bestempelen, ook als het best mogelijk is om die informatie geheel of gedeeltelijk wél openbaar te maken. Ik citeer de fractievoorzitter van Leefbaar Utrecht uit het verslag van het presidium d.d. 28 november 2005: “Mist steeds vaker motivatie van het college waarom geheimhouding wordt opgelegd. Vindt dat de in het verleden gemaakt afspraak daarover nogmaals onder aandacht van het college moet worden gebracht.”
Uw “blauwe brief” van 20 december is een nieuw voorbeeld van deze handelswijze. Wij hebben kennis genomen van de inhoud en zijn van mening dat de inhoud vrijwel geheel openbaar gemaakt zou kunnen worden. In dat geval zou het debat over dat deel van de inhoud ook in de openbaarheid kunnen plaatsvinden. Wij kunnen ons overigens goed voorstellen dat u zich niet op zo’n openbaar debat verheugt, omdat de argumenten die u aanvoert in de vertrouwelijk brief in een publiek debat wellicht niet zo sterk blijken te zijn. Maar dat zal nog moeten blijken.
Hoe dan ook: wij zullen de commissie stedelijke ontwikkeling via de griffier verzoeken om de behandeling van uw brief d.d. 20 december over de motie “Niet van twee walletjes eten” grotendeels in de openbaarheid te laten plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
SP-fractie,

P.F.C. Jansen.

U bent hier