h

EBAG moet stoppen met helikoptervluchten

1 november 2006

EBAG moet stoppen met helikoptervluchten

Op 26 september stelde de SP, samen met GroenLinks, D'66, Leefbaar Utrecht en Burger en Gemeenschap schriftelijke vragen over de helikoptervluchten van het bedrijf EBAG bij Terwijde.

Uit de antwoorden van het college blijkt dat EBAG hiermee moet stoppen tot alle benodigde vergunningen binnen zijn. Het bedrijf heeft dit ook toegezegd.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN van mevrouw G.A. Oskam, de heer T.W. Schipper, de heer P. Zwanenberg, mevrouw drs. S.A. Willemsen en de heer C.J. Verhoef
(vragen binnengekomen op 27 september 2006
en antwoorden verzonden door het college op 31 oktober 2006)

In Ons Leidsche Rijn van 26 september jl. werd beschreven hetgeen diverse bewoners uit Terwijde ook aan ons gemeld hebben: er starten en landen helicopters op een veld naast een gebouw dat in aanbouw is. Het gebouw wordt gebouwd in opdracht van EBAG, een bedrijf dat aangekondigd heeft een vergunning aan te vragen voor een helihaven op het dak van het gebouw. In het genoemde artikel wordt het niet duidelijk of er voor deze vluchten vergunning is afgegeven, hetzij door de gemeente, hetzij door de KLPD Schiphol.

Daarom willen wij u de volgende vragen stellen:

1.  Bent u bekend met de melding dat er door EBAG naast het in aanbouw zijnde gebouw, met helikopters wordt gestart en geland?

Ja.

2.  Is er door u een verklaring van geen bezwaar afgegeven aan EBAG om te starten en landen op een niet-heliport?
Op 7 december 2004 is een ?verklaring van geen bezwaar? als bedoeld in artikel 5 van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen afgegeven. Op 8 januari 2006 is het besluit tot afgifte van deze verklaring herroepen omdat de verklaring was afgegeven door het college van burgemeester en wethouders, terwijl alleen de Burgemeester een dergelijke verklaring mag afgeven en omdat de beoordeling van het verzoek om afgifte van de verklaring op verkeerde grondslag heeft plaatsgevonden. Het herroepen van het besluit van 7 december 2004 betekent dat bedoelde verklaring geacht wordt niet te zijn verleend.

3.  Is er een andersoortige toestemming afgegeven aan EBAG om te starten en landen op een niet-heliport?

Nee.

4.  Zo niet, wat wilt u gaan doen om deze illegale vluchten te verbieden?

Wij hebben EBAG opnieuw de brief gestuurd waarin staat dat het besluit van 7 december 2004 tot afgifte van de verklaring van geen bezwaar is herroepen. In een begeleidende brief is aangegeven dat wij er van uitgaan dat de vluchten worden gestaakt tot de benodigde vergunningen zijn verleend. De directeur van Ebag heeft ons mondeling meegedeeld dat hij zich aan dat vluchtverbod zal houden.

5.  Welke bevoegdheden heeft de gemeente in het geval van eventuele illegale helikoptervluchten?
Wanneer het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen en (het bepaalde in artikel 14 van) de Luchtvaartwet worden overtreden kan de Regiopolitie in samenwerking met de Dienst Luchtvaartpolitie van het Korps landelijke politie (KLPD) hiertegen strafrechtelijk optreden. Afhankelijk van de locatie waarop of waarvandaan en de omstandigheden waaronder de illegale vlucht plaatsvindt kan soms ook bestuursrechtelijk worden gehandhaafd.

6.  Bent u bereid contact op te nemen met de KLPD Schiphol om tegen eventuele illegale helikoptervluchten op te treden?

Ja, zie ook antwoord 7.

7.  Welke samenwerking bestaat in deze tussen de KLPD Schiphol en de gemeente?

Wanneer sprake is van een illegale vlucht kan dat worden gemeld aan de Unit Luchtvaarttoezicht van de Dienst Luchtvaartpolitie van de KLPD die op haar beurt de Regiopolitie ondersteunend zal aansturen. In het geval dat wordt geconstateerd dat de wet- en regelgeving op het gebied van luchtvaart is overtreden wordt een procesverbaal opgesteld. In het geval van overtreding van het bepaalde in artikel 14 van de Luchtvaartwet is de maximale straf 6 maanden hechtenis en/of een geldboete van de 3e categorie (? 6.700,-).

Wij hebben al contact gehad met de Unit Luchtvaarttoezicht en gedocumenteerd melding gemaakt van het feit dat Ebag geen verklaring van geen bezwaar heeft en desondanks beweerdelijk een helikopter heeft doen landen en stijgen. Die melding is bij de Unit Luchtvaarttoezicht in behandeling.

8.  Hoe wilt u in de toekomst eventuele illegale helikoptervluchten voorkomen?

Het is verboden, behoudens uitzonderingen, in Nederland met een luchtvaartuig op te (doen) stijgen of te (doen) landen anders dan van of op een luchtvaartterrein. In casu moet Ebag voorts beschikken over een verklaring van geen bezwaar en moet het, indien niet op/van eigen terrein wordt geland/opgestegen, toestemming hebben van de eigenaar van de grond om te mogen landen en stijgen. Als aan één of meer punten niet wordt voldaan, begaat het bedrijf een overtreding. Als dit door bijvoorbeeld omwonenden wordt geconstateerd, kunnen zij dat melden aan de Regiopolitie of aan de Unit Luchtvaarttoezicht, waarbij wij opmerken dat de Regiopolitie uiteraard sneller dan de Unit Luchtvaarttoezicht op de plaats waar de vermeende overtreding wordt begaan aanwezig zal kunnen zijn. De Regiopolitie zal daarop naar de betreffende locatie gaan zodat wordt vastgesteld wie de in overtreding zijnde gezagvoerder is en neemt vervolgens contact op met de Unit Luchtvaarttoezicht, zie ook antwoord op vraag 7.

9.  Heeft de firma EBAG een artikel 19 procedure ingediend voor het vestigen van een helikopterplatform op het dak van haar gebouw in Terwijde?
Ja, EBAG heeft op 18 mei 2006 een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het wijzigen van de hoogte ten behoeve van een verdiepingsvloer en de aanleg van een heliplatform van het bedrijfspand Meijewetering 21. Deze aanvraag die slechts kan worden ingewilligd na vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt geacht mede een verzoek om een dergelijke vrijstelling in te houden. Binnenkort -waarschijnlijk per 1 november a.s.- wordt het bouwplan ter inzage gelegd.

10.  Hoeveel aanvragen voor het vestigen van een helikopterplatform binnen de gemeente Utrecht zijn er op dit moment?

Eén, voor EBAG.

U bent hier