h

Talud Conferenceperenlaan strookt niet met bestemmingsplan

18 januari 2007

Talud Conferenceperenlaan strookt niet met bestemmingsplan

 Door Tim Schipper

Tegenover de Conferenceperenlaan in Vleuterweide wordt scherf 1.5. aangelegd. Het definitieve ontwerp van het stedenbouwkundige plan is in december besproken tijdens de vergadering van commissie Stedelijke Ontwikkeling. Het ontwerp wijkt echter af van de plankaart bij het bestemmingsplan van Vleuterweide wat betreft de groenstrook tussen de bebouwing van het Balkon en de Landschapsbaan.

De informatie die ook op dit moment nog te krijgen is bij het GEM Vleuterweide en Informatiecentrum Leidsche Rijn duidt op een open en groene strook waar op kan worden gerecreëerd en die wordt afgesloten aan de singelzijde door bebouwing. Het ontwerp van het Stedenbouwkundig Plan, waarin deze open en groene strook is vervangen door een smal talud met bebouwing heeft in de Boomgaarden geleid tot een handtekeningenactie tegen het ontwerp. Binnen 1 weekend zijn er 100 handtekeningen opgehaald. In de stukken die aan de commissie Stedelijke Ontwikkeling zijn voorgelegd, geeft het college aan dat het protest tegen de hoogte van het talud i.p.v. de groenstrook niet van invloed is op de mening van het college. Als reden wordt aangegeven dat de mening van bewoners is gebaseerd op stukken die geen formele status hebben, zoals verkavelingstudies.

Dit leidt ons tot de volgende vragen:

1.   Vindt u de plankaart bij het bestemmingsplan van Vleuterweide een formele status hebben?

2.   Bent u het eens met D66 en de SP dat een kaart in een informatiebrochure die te krijgen is bij het Informatiecentrum Leidsche Rijn of Informatiecentrum Vleuterweide, juiste informatie moet geven?

3.   Bent u het met ons eens dat de kaarten in deze brochures de indruk wekken dat de groenstrook bij het Balkon een brede groenstrook is, afgezoomd door woningen?

4.   In het bestemmingsplan Vleuterweide, paragraag 5.4. tweede alinea staat het volgende: "de zuidelijke hoofdontsluiting is juridisch vastgelegd op het profielenblad." Deze profielen staan beschreven in 5.4.1. De eerste zinsnede is als volgt: "Het profiel van de zuidelijke hoofdontsluiting is breed met een open, groen karakter." Vindt u dat de Landschapsbaan aan de kant van het Balkon een open, groen karakter heeft?

5.   Door de hoogte van het talud, is er sprake van een toename van de geluidsweerkaatsing van het autoverkeer op de Landschapsbaan. Heeft u gemeten wat de geluidswaarde is voor de huizen op de Conferenceperenlaan?

6.   Zo ja, is deze op piekmomenten binnen of buiten de normen?

7.  Volgens het bestemmingsplan Vleuterweide, blz. 63, heeft de zuidelijke hoofdontsluiting een geluidszone van 200 meter. Klopt dat nu het talud hoger is uitgevallen?

8.   In het bestemmingsplan, pag. 57, staat dat in verband met de veiligheid voor spelende kinderen, taluds zo flauw mogelijk moeten worden aangelegd. Het talud bij het Balkon is zeer steil en ligt langs een drukke ontsluitingsweg. Vindt u dit verantwoord?

9.   In hetzelfde bestemmingsplan, op pag. 64, staat dat "er is gekozen, om langs de hoofdontsluitingswegen geen geluidswallen te plaatsen. Ten eerste vanwege de visuele en veiligheidsaspecten, ten tweede omdat de ecologische kwaliteit van het woongebied door het plaatsen van wallen vermindert." Hoe wilt u het talud omschrijven in deze?

10.Bent u het eens met de SP en D66 dat op basis van het bestemmingsplan de bewoners op de Conferenceperenlaan een terechte andere verwachting hadden dan hetgeen nu is aangelegd?

11.   U meent dat de hoeveelheid openbaar groen in het ontwerp slechts 4% minder zou zijn als in de verkavelingstudies. Het openbaar groen is slechts anders vorm gegeven, vindt u. In deze gaat het echter ook om functioneel en recreatief groen. Hoeveel procent minder recreatief groen is er door de verhoging van het talud?

12.  Het talud ligt er al. De wethouder heeft in de vergadering van de commissie SO aangegeven dat het GEM Vleuterweide kan beginnen met bouwwerkzaamheden voordat er een bouwvergunning is aangevraagd. Het is ook niet ongebruikelijk dat voorbereidende werkzaamheden, zoals het (ver)leggen van kabels verricht worden. Vindt u de aanleg van het talud een voorbereidende werkzaamheid? Kunt de passages uit de ontwikkelovereenkomst hierover aan de commissie overleggen? Waar ligt de grens van de werkzaamheden die kunnen worden gestart zonder bouwvergunning?

13.   Indien er 100 handtekeningen worden opgehaald bij omwonenden, in de vakantieperiode en in een zeer korte tijd, vindt u dit aanleiding om met de omwonenden te gaan praten?

14.   Is dat gebeurd? Zo ja, wat is er hier uitgekomen? Zo nee, waarom niet?

U bent hier