h

College geeft opheldering over groenstrook en geluidswal Veldhuizen

13 februari 2007

College geeft opheldering over groenstrook en geluidswal Veldhuizen

In een brief aan één van de bewoners van Veldhuizen , gedateerd 6 december 2005, schrijft het Wijkbureau Vleuten- de Meern over de voortgang van twee projecten in Veldhuizen: de verlenging van de geluidsdwal langs de A12 en de inrichting van de groenstrook langs de Veldhuizerweg. De bewoners hebben tot op heden taal noch teken ontvangen over deze twee projecten. De SP stelde hierover schriftelijke vragen en kreeg deze week antwoord.

In een brief aan één van de bewoners van Veldhuizen , gedateerd 6 december 2005 (kenmerk 05.190771) schrijft het Wijkbureau Vleuten- de Meern over de voortgang van de verlenging van de geluidsdwal langs de A12 en de inrichting van de groenstrook langs de Veldhuizerweg.

Over de verlenging van de geluidswal zegt het wijkbureau in december 2005 een voorlopig ontwerp klaar te hebben dat vervolgens aan de bewoners zal worden gepresenteerd. De start van de uitvoering staat gepresenteerd in de loop van 2007, aldus de brief.

Het voorlopig ontwerp voor de groenstrook zal, volgens de brief, december 2005 intern worden beoordeeld en vervolgens aan de bewoners worden gepresenteerd. De uitvoering van de definitieve aanleg van de Veldhuizerweg staat gepland voor eind 2006. Er zal geprobeerd worden om de planning voor de aanleg van de groenstrook naar voren te halen, vertelt de brief.

Wij hopen u hiermee voldoende ingelicht te hebben, besluit de brief.

De bewoners hebben tot op heden taal noch teken ontvangen over deze twee projecten.

Naar aanleiding hiervan heeft de SP de volgende vragen aan het College:

1.   Wanneer wordt het voorlopig ontwerp aan de bewoners gepresenteerd over de verlenging van de geluidswal?

In het kader van de bestemmingsplanprocedure liggen de plannen voor de geluidswal van 16 februari tot en met 15 maart 2007 ter inzage. Daarnaast zal het ontwerp van de wal en het geluidsscherm in het tweede kwartaal van 2007 worden toegelicht tijdens een informatie-avond. Dan zal ook de planning nader worden toegelicht.

2.   Wanneer wordt het voorlopig ontwerp aan de bewoners gepresenteerd over groenstrook aan de Vedlhuizerweg?

Het ontwerp van de groenstrook is op 11 april 2006 tijdens een inloopavond aan belanghebbenden gepresenteerd. Hiervoor hebben alle bewoners van Veldhuizen van het Wijkbureau een brief ontvangen. Het ontwerp van de groenstrook is eveneens gepresenteerd in december 2006 tijdens de Bereikbaarheidsavonden.

3.   Wanneer denkt u de verlenging van de geluidswal gerealiseerd te hebben?

De werkzaamheden aan de geluidswal kunnen op z'n vroegst starten in 2008. Voor die tijd moet dan wel alle benodigde grond zijn verworven, wat nu nog niet het geval is. Indien het niet lukt om ook de laatste percelen te verwerven, zal er een onteigeningsprocedure moeten worden opgestart. Gelet op de lange doorlooptijd van deze procedure, zou in dat geval pas in 2010 kunnen worden begonnen. De verwachting is echter dat de onteigening niet noodzakelijk zal zijn. Dat de realisatie in 2008 start, is reeds gemeld bij de Bestuursrapportage (planning op hoofdlijnen Leidsche Rijn 2006).

4.   Wanneer denkt u de inrichting van de groenstrook gerealiseerd te hebben?
De werkzaamheden aan de groenstrook zullen medio maart 2007 starten. De planning was december 2006. In de groenstrook zullen diverse bomen worden geplant. B&W staan op het standpunt dat daarvoor primair bomen moeten worden gebruikt waarvoor een velvergunning is aangevraagd. De te vellen bomen voor de woningbouwlocatie Burgemeester Middelweerdbaan komen daarvoor in aanmerking. De velvergunning daarvoor wordt pas medio maart verleend. Dat is de reden van de beperkte vertraging.

U bent hier