h

BEFU-Terrein: Weg door Liesbospark is verstoring ecologische hoofdstructuur

17 oktober 2007

BEFU-Terrein: Weg door Liesbospark is verstoring ecologische hoofdstructuur

In de laatste plannen van de gemeente voor het BEFU-terrein is een nieuw aan te leggen weg opgenomen voor de vrachtwagens van aannemer van Hees. Deze weg - dwars door het Liesbospark - betekent een verstoring van de daar aanwezige ecologische waarden en het leefmilieu van diverse bijzondere diersoorten, waaronder vleermuizen.

Dit blijkt uit een interne gemeentelijke notitie van de dienst Stadsontwikkeling, die de SP vandaag in handen kreeg. We vinden het zeer kwalijk dat GroenLinks wethouder Giesberts deze informatie niet aan de gemeenteraad heeft bekend gemaakt, in de aanloop naar de commissiebespreking op 16 oktober. Het zal zeker gevolgen hebben voor het raadsdebat op
1 november, als er definitief wordt besloten over de toekomst van het Befu-terrein.

Liesbospark
Liesbospark

We zijn heel benieuwd of de fractie van GroenLinks haar steun aan de plannen van de eigen wethouder nu nog vol zal houden.

Hieronder de tekst uit de gemeentelijke notitie.

Liesbospark en Liesboswetering.

Het oude Befu-terrein grenst aan het Liesbospark onderdeel van de Vaartse Rijnstrook en tevens van de hoofdgroenstructuur van de stad. Het behoud van het groen langs deze zone is dus ten zeerste gewenst. De gemeente werkt in fasen aan uitbreiding van sport en spel faciliteiten in het Liesbospark met respect voor de natuur en cultuurhistorische waarden. Het park heeft daarbij zowel een recreatieve functe voor de stad als voor de buurt.

Aanleg van een route voor vrachtauto's t.b.v. het zandoverslag door het Liesbospark zal de leefbaarheid van deze oase van natuur, cultuur en sport ernstig bedreigen.

Het gebied is voor natuur waardevol om de volgende redenen:

· De Vaartse Rijnstrook en Liesboswetering vormen een belangrijke ecologische verbinding en het Liesbospark fungeert als stapsteen voor stadsnatuur.

· Hoge natuurwaarden vanwege de combinatie van een samenhangend watersysteem (vijver, de Liesboswetering, de Vaartse Rijn) en structuurrijke vegetatie (bosschages, moerasstruwelen, oude steenfabriek met muurvarens).

· Het Liesbospark is het leefgebied van 4 soorten vleermuizen (strikt beschermd op grond van de Flora- en faunawet): gewone dwergvleermuis, laatvlieger, baardvleermuis en watervleermuis. De vijver naast de voormalige steenfabriek is voor deze vleermuizen een belangrijk fourageergebied

· Rondom en in het water komen padden, bruine kikkers en de kleine watersalamander voor. In het water leeft onder andere de rivierdonderpad (soort vis). De ruigte en struiken rondom de Liesboswetering en dus ook deels aan de kant van het BEFU terrein dienen als voedsel en broedplek voor kleine zoogdieren, vogels en bieden beschutting voor de genoemde amfibiëen.

Misschien nog een toelichting op de leefbaarheid:
Aanleg van een weg voor vrachtwagens betekent in ieder geval
- verdwijnen van groen
- verstoring van waardevolle natuur
- verslechteren van de luchtkwaliteit
- toename geluidhinder
- verslechteren van de verkeersveiligheid
- verslechteren van de aantrekkelijkheid van het park

U bent hier