h

Schriftelijke vragen SP over verplaatsing aannemersbedrijf Van Hees

17 maart 2008

Schriftelijke vragen SP over verplaatsing aannemersbedrijf Van Hees

Op 26 februari 2008 heeft het college van B&W van Nieuwegein schriftelijke vragen van de Nieuwegeinse SP-fractie beantwoord, inzake de mogelijke vestiging van Aannemersbedrijf van Hees aan de haven op het Ballast-Nedam terrein langs het Merwedekanaal. Uit de antwoorden wordt duidelijk dat de eventuele vestiging van Van Hees daar past binnen het geldende bestemmingsplan uit 1981. Een verzoek daartoe van Van Hees of de gemeente Utrecht, zal slechts worden getoetst aan dat bestemmingsplan.

Zoals wethouder Giesberts eerder heeft aangegeven, werkt het Platform Nieuwegeinse Ondernemers momenteel aan een visie ter verbetering van de infrastructuur op bedrijventerrein de Liesbosch. De uitkomsten daarvan worden voor de zomer van 2008 verwacht, waarna de gemeente Nieuwegein ze zal toetsen op volledigheid en realiteit. Deze visieontwikkeling is echter geen aanleiding voor een afwijzing van een verzoek tot vestiging van van Hees: "Als een bedrijf past in het geldende plan" - en daar ziet het naar uit - dan "maakt Van Hees gebruik van een planologisch recht.", zo schrijft het college van Nieuwegein.

De SP-fractie is van mening dat vestiging van Van Hees op het Ballast-Nedam terrein veruit de snelste, de meest praktische en daarmee waarschijnlijk de goedkoopste oplossing kan bieden voor dit zeer lang lopende dossier. Waarbij tevens geen tijdrovende planologische procedures hoeven te worden opgestart, zoals wel het geval is in de 'omklapvariant' aan Utrechtse kant. Bijkomend voordeel van een succesvolle verplaatsing van Van Hees naar Nieuwegein is dat de gemeente Utrecht vervolgens nog altijd beschikt over het BEFU-terrein en dit kan inzetten voor een integrale ontwikkeling van de Vaartsche Rijnstrook. Bovendien zou hiermee op korte termijn zekerheid kunnen worden verkregen over het voortbestaan van het bedrijf van Van Hees.

Per brief van 23 januari 2008 heeft het college aangegeven uiterlijk in mei 2008 een besluit te nemen over de 'omklapvariant'. Het bovenstaande geeft ons inziens echter aanleiding tot voortvarender handelen dan dat.

De SP heeft op dit moment de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de inzichten en standpunten van de gemeente Nieuwegein, zoals verwoord in de bijlage?
  2. Deelt het college het standpunt van de SP-fractie over de diverse voordelen die de mogelijke vestiging van Van Hees in Nieuwegein kan bieden, voor alle betrokken partijen?
  3. Is het college het met de SP eens dat dit, met deze recente informatie, een meer dan volwaardig alternatief voor de ?omklapvariant?is geworden die het navolgen waard is?
  4. Zo ja, is het college bereid om per omgaande met alle betrokken partijen in contact te treden en de nodige stappen te zetten om de optie van vestiging van Van Hees in Nieuwegein open te houden / te bevorderen?

T.W. Schipper
SP

U bent hier