h

Spreekt de gemeenteraad zich uit tegen eigen VIP-behandeling?

7 april 2010

Spreekt de gemeenteraad zich uit tegen eigen VIP-behandeling?

Tijdens de raadsvergadering van 8 april zullen SP en TON een motie indienen waarmee de raad uitspreekt af te zien van enige vorm van voorkeursbehandeling bij evenementen, voorstellingen en dergelijke.

De SP-fractie heeft het altijd zeer ongewenst gevonden dat raadsleden allerlei douceurtjes krijgen in de vorm van vrijkaartjes en gratis abonnementen, waar anderen gewoon het volle pond voor moeten betalen. Vaak gaat het daarbij ook nog om organisaties die op enigerlei manier financiële banden hebben met de gemeente.

VIP

We zijn uitermate verheugd dat er nu in ieder geval één andere fractie is die het met de SP eens is. Bij de stemming over de motie zal blijken wat de moraal is bij de overige partijen.

De Motie:

Actuele Motie: Aannemen van geschenken

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 8 april 2010.

Constaterende:
-dat op dinsdag 9 maart 2010 de leden van de raad van de kunstuitleen Utrecht en de Bibliotheek Utrecht een proefabonnement op de kunstuitleen en lidmaatschap op de bibliotheek met een gezamenlijke waarde van EUR 53,00 aangeboden hebben gekregen;
-dat de inwoners van deze gemeente wel voor deze dienstverlening moeten betalen;
-dat er in het verleden aan raadsleden diverse geschenken, abonnementen en vrijkaartjes aangeboden zijn door organisaties waar de gemeente indirect of direct betrokkenheid bij heeft en waar niet-raadsleden wel gewoon voor moeten betalen.

Overwegende dat:
-het belangrijk is om als raadslid de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en transparant te zijn,
-het daarom onwenselijk is dat raadsleden gebruik maken van een dergelijke voorkeursbehandeling

Spreekt uit:
-niet in te zullen gaan op aanbiedingen van gratis kaartjes, abonnementen en andere vormen van voorkeursbehandeling van raadsleden;
-zeer terughoudend te zullen zijn bij het aannemen van geschenken en op het moment dat deze wel aangenomen worden hier open en transparant over te zijn;
-deze grondhouding bij voorkomende gevallen expliciet uit te dragen naar de aanbieders.

U bent hier