h

Schriftelijke vragen SP over extra huurstijging bij huurderswisseling

6 september 2010

Schriftelijke vragen SP over extra huurstijging bij huurderswisseling

Schriftelijke vragen van T.W. Schipper (SP) over de huurstijgingen bij huurderswisseling in de sociale woningbouw:

Op 3 september bracht de Woonbond een onderzoek naar buiten over het beleid van de corporaties om de huren van sociale huurwoningen sterk te laten stijgen bij huurderswisselingen. Zo ook de Utrechtse corporaties. Een van de conclusies van de Woonbond is dat dit beleid weliswaar binnen de wettelijke mogelijkheden van de corporaties valt, maar dat dit zeer ongewenste effecten heeft op de huurmarkt. De SP wil daaraan toevoegen dat ook dit weer leidt tot een steeds sterkere afhankelijkheid van toeslagen, van mensen met lage inkomens voor hun netto besteedbaar inkomen. Een ontwikkeling die nog eens dreigt te worden versterkt door de plannen van diverse partijen om de huurtoeslag verder te verlagen. De SP heeft hierover de volgende vragen:

  1. Wat is de mening van het college over het beleid van de corporaties om de huren bij huurderswisseling zo sterk te laten stijgen; deelt het college de mening van de Woonbond over de ongewenste effecten van dit beleid?
  2. Wat vindt het college van het beleid van Bo-Ex om onderscheid te maken tussen 'gewilde' en 'niet-gewilde wijken' en in het bijzonder van het effect van dit beleid op de kansen van bewoners van 'niet-gewilde' wijken om in te stromen in de 'gewilde' wijken?
  3. Geldt dit beleid / gaat dit beleid van de corporaties eveneens gelden voor huurderwisselingen in de zogenaamde DUO-zoekgebieden, waarbij tot op heden vaak sprake is geweest van een maximale huursprong van 50 euro?
  4. Zo ja, welke effecten denkt het college dat dit heeft op de voortgang van het door het college voorgestane beleid, zoals geformuleerd in 'Utrecht Vernieuwt' en in het bijzonder de verhuisbereidheid en doorstroomkansen van bewoners woonachtig in de betrokken complexen?
  5. Zo nee, is het college het dan met de SP eens dat dat onderscheid een extra benadeling betekent voor de slaagkansen van 'reguliere' woningzoekenden zonder DUO-urgentie?
  6. Indien het college de conclusie van de SP deelt dat het door de Woonbond gesignaleerde beleid van de corporaties onwenselijke effecten heeft; (wanneer) gaat het college hierover met de corporaties in gesprek en tot welke bijstellingen moet dat leiden wat het college betreft?

T.W. Schipper
SP-fractie

U bent hier