h

Schriftelijke vragen SP over financiering onderhoud uit leefbaarheidsbudget

24 oktober 2010

Schriftelijke vragen SP over financiering onderhoud uit leefbaarheidsbudget

Schriftelijke vragen SP over finaciering regulier onderhoud Frans Lunetten

Recent is in Frans Lunetten een wijkbericht verspreid over het opknappen van de bestrating (bijlage). De kosten - 400.000 euro - worden betaald uit het leefbaarheidsbudget van de wijk Zuid, conform een collegebesluit uit december 2009 (bijlage). Uit kanttekening 1.1 blijkt dat wordt teruggevallen op het leefbaarheidsbudget, omdat er 'geen regulier geld is'. Deze gang van zaken verbaast de SP ten zeerste, omdat het hier gaat om regulier onderhoud aan de openbare ruimte, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en waarvoor de gemeenteraad budget heeft vastgesteld bij de begroting. Het budgetrecht ligt bij de raad, dus als door de raad vastgestelde budgetten ontoereikend zijn, is het college eraan gehouden dit aan de raad kenbaar te maken / aan de raad voorstellen te doen hoe het tekort kan worden opgelost.

In het collegebesluit wordt melding gemaakt van een ophoging van het leefbaarheidsbuget voor de wijk Zuid met 300.000 euro, uit de 'Voucherregeling van VROM'. Voor zover de SP kan nagaan, is de gemeenteraad niet actief geinformeerd over deze verhoging van het budget voor Zuid, noch over het bestedingsdoel. Als dergelijke grote uitgaven aan het einde van een begrotingsjaar mogelijk zijn uit het leefbaarheidsbuget voor een wijk - in dit geval Zuid - roept dat bij de SP de vraag op of het budget dan niet te ruim bemeten is. Bovendien schept deze handelwijze naar onze mening een precedent voor de gemeente om bij willekeurige gelegenheden in te grijpen op het leefbaarheidsbudget voor reguliere instandhoudingstaken. Iets wat wordt onderschreven door de rekenkamer in het recent in de raad besproken rapport.

Vandaar de volgende vragen:

  1. Het collegebesluit vermeldt onder argument 1.2 dat het initiatief voldoet aan de criteria voor ondersteuning uit het leefbaarheidsbudget. Van wie is het initiatief voor dit 'initiatief' uitgegaan; van de bewoners, of heeft de gemeente actief de mogelijkheid hiervoor aangedragen?
  2. Op grond van welke criteria voor toekenning van geld uit het leefbaarheidsbudget voldoet dit initiatief daaraan volgens het college?
  3. Wat houdt de voucherregeling van VROM in?
  4. Waarom is de 300.000 euro daaruit afkomstig toegevallen aan het leefbaarheidsbudget van de wijk Zuid en niet aan een andere wijk?
  5. Over welk begrotingsjaar zijn deze 300.000 euro aan het leefbaarheidsbudget Zuid toegevoegd, wat was de stand van het leefbaarheidsbudget Zuid aan het einde van 2009, wat is de stand nu?
  6. Hoe en wanneer is de gemeenteraad geinformeerd over deze ophoging van het leefbaarheidsbudget Zuid en het bestedingsdoel?
  7. Heeft de gemeenteraad zeggenschap over de besteding van het geld van VROM, of is dit een exclusieve collegebevoegdheid? Waar is dit terug te vinden in de toepasselijke wet-en regelgeving?
  8. Waarom heeft het college voor deze weg gekozen en niet aan de gemeenteraad om extra budget voor regulier onderhoud openbare ruimte gevraagd? Met andere woorden; hoe verhoudt zich uw handelen in deze tot het budgetrecht van de raad? Bent u het met de SP eens dat het college met deze actie inbreuk heeft gedaan op het budgetrecht van de raad?
  9. Zijn er in 2009 of 2010 andere reguliere instandhoudingstaken in de wijk Zuid of elders blijven liggen doordat er 'geen regulier geld' was? Welke?

Tim Schipper
Michel Eggermont

U bent hier