h

SP akkoord met begroting 2017

11 november 2016

SP akkoord met begroting 2017

Foto: SP

Gisteren vond in de gemeenteraad de programmabegroting plaats. Hieronder volgen in het kort de belangrijkste punten uit de inbreng van de SP: Thuiszorg en armoedebeleid, verlaging rioolheffing, cultuur, werkeloosheid, vooraanmelding basisscholen en voedselverspilling van de raad.

Thuiszorg en armoedebeleid

Hoewel deze twee belangrijke onderwerpen pas na de programmabegroting worden besproken, is de SP blij dat de eerder unaniem aangenomen SP motie ‘Maatwerk voor iedereen’ terug te zien is in het nieuwe Plan van Aanpak. Thuiszorg is geen rekenwerk, maar maatwerk en mensenwerk. Ook met het armoedebeleid lijkt het de goede kant op te gaan, als het bijvoorbeeld lukt om met woningcorporaties te maken dat de laagste inkomens minder huur gaan betalen.

Verlagen rioolheffing

SP-raadslid Michel Eggermont ontdekte afgelopen Voorjaarsnota dat er binnen de rioolheffingen meer geld binnen kwam dan begroot. We zijn blij dat we er voor hebben kunnen zorgen dat deze meevaller terug komt bij de Utrechters. Concreet: Iedereen krijgt €20,- verlaging van de rioolheffing.

Cultuur

Er is de laatste maanden veel gesproken over de cultuurnota 2017-2020. Maar wat heeft de commissie precies gedaan? Zij heeft een aantal instellingen, 7 in totaal, wel het keurmerk ‘subsidiabel’ gegeven, maar er geen geldbedrag aan gehangen, want al het geld was al vergeven aan andere instellingen die ook recht hadden op subsidie volgens deze commissie. De SP vindt dat de commissie haar werk niet volgens afspraak heeft uitgevoerd, waarmee zij zowel de raad als de culturele instellingen zelf met een probleem opzadelt. De SP vindt dat er voortaan kritisch gekeken moet worden naar de opdracht die de commissie mee krijgt om dit soort discussies in de toekomst te voorkomen. Ook de SP zou het fantastisch vinden als er meer geld beschikbaar zou zijn voor cultuur, daarom dienden we het amendement ‘In eigen vlees voor cultuur’ in met het voorstel om het gat (deels) te dekken vanuit eigen fractiebudgetten. Helaas kreeg dit amendement onvoldoende steun.

Werkloosheid

De laagste werkloosheid van Nederland, dat staat als ambitie in het coalitieakkoord. Er lopen veel verschillende projecten om structurele banen te creëren, denk aan LEF (Lokaal Economisch Fonds), Social Return, de Utrechts werktafel etc., maar ondanks dat de SP al eerder gevraagd heeft om inzicht te krijgen in de cijfers – we willen graag zien of deze maatregelen ook daadwerkelijk banen opleveren – zijn deze nog niet gepresenteerd. Het college heeft toegezegd bij de Jaarstukken 2016 met de cijfers te komen.

Verbod op vooraanmelden basisschool

We vinden dat er actiever ingezet moet worden op ongelijkheid in het onderwijs, wat al begint bij het vooraanmelden op de basisschool. Om die reden vinden wij dan ook dat vooraanmelden verboden moet worden en tekenden dan ook mee met de -  aangenomen - motie van GroenLinks.

Stop voedselverspilling van de raad

Sinds dit jaar kunnen raadsleden gratis gebruik maken van raadsmaaltijden op dagen dat zij op het stadhuis werken. Als SP snappen we niet waarom dit gratis moet, gezien de raadsleden een ruime vergoeding krijgen. Daarnaast komt het vaak voor dat er grote hoeveelheden eten overblijven, dat meestal wordt weggegooid. Daarom heeft de SP samen met Partij voor de Dieren de motie ‘Kappen met gratis maaltijden voor raadsleden’ ingediend, die met overgrote meerderheid is aangenomen. Alleen D66 stemde tegen. Vanwege ‘de toon van de motie’.

De gehele inbreng van SP-fractievoorzitter Tim Schipper is hier te lezen. 

Reactie toevoegen

U bent hier