h

Garandeer multicultureel karakter van toekomstig centrum Kop Amaliapark

22 december 2006

Garandeer multicultureel karakter van toekomstig centrum Kop Amaliapark

Op de kop van het Prinses Amaliapark was in het verleden een kantoortoren gepland. We hebben begrepen dat voor deze locatie geen partijen zijn die hier kantoren willen bouwen.

Eind vorig jaar is er sprake geweest van het vestigen van een centrum voor de Turk-Islamitische gemeenschap in de gemeente Utrecht op de Kop van het Amaliapark. Oorspronkelijk zou voor dit centrum een plek ingetekend worden in het Leidsche Rijn Centrum. Vanuit de gemeente is echter destijds geen akkoord gekomen voor het vestigen van het centrum op de Kop van het Amaliapark.

De wijkraad Leidsche Rijn heeft over dit alles op 1 maart 2006 een advies gegeven, dat tot op heden niet formeel is beantwoord. In het advies stelt de wijkraad dat zij een Turk-Islamitisch centrum niet vinden passen in de doelstelling van het park, maar wel om een multiculturele ontmoetingsplek hebben gevraagd in Leidsche Rijn.

Nu lijkt er wederom sprake te zijn van een verzoek tot het vestigen van een Turk-Islamitisch Centrum op de kop van het Prinses Amaliapark. Op mondelinge vragen van mevrouw Wigny, n.a.v. het bezoek van de gemeenteraad in de wijk Leidsche Rijn, tijdens de raadsvergadering van 7 december jl. heeft u dit bevestigd. U hebt daarin aangegeven dat het college hierover geen besluit heeft genomen.

N.a.v. een bericht in het AD/UN van 14 december over dit onderwerp, is er contact geweest met de aanvragers voor een centrum voor de Turks-Islamitische gemeenschap van vorig jaar. Dit blijkt een andere stroming te zijn binnen de gemeenschap dan de huidige aanvragers.

Dit alles leidt voor D66 en de SP tot de volgende vragen:

 1. Is de huidige Turks-Islamitische organisatie die een vergunning voor een centrum wil krijgen, een andere dan de organisatie die 5 jaar geleden geweigerd zou zijn?
 2. Zo ja, waarom is het bij die andere organisatie die ook een multifunctioneel gebouw voor ogen had, afgeketst en krijgt deze organisatie wel voet aan de grond?
 3. Hoe garandeert de gemeente het multiculturele en open karakter van dit toekomstige centrum?
 4. Waarom is er een verschuiving opgetreden van het vestigen van een dergelijk centrum vanuit de plannen voor Leidsche Rijn Centrum naar de Kop van het Amaliapark?
 5. In het onlangs verschenen gebiedsprogramma 'Wonen in verscheidenheid' wordt over dit centrum niet gesproken, wel wordt er gesproken over een onderzoek naar de mogelijkheden voor een intercultureel huis, waarin ruimte voor ontmoeting is. Hoe moet deze ontwikkeling gezien worden in het licht van dit programma?
 6. Met welke andere religieuze groepen die een eigen locatie willen in Leidsche Rijn is het College in gesprek?
 7. Hoeveel ruimte is er in Leidsche Rijn gereserveerd en welke mogelijkheden zijn er voor de vestiging van andere religieuze groepen?
 8. Wanneer zal de beantwoording van het advies van de wijkraad Leidsche Rijn over dit onderwerp plaatsvinden?
 9. Hoe beziet u de wens vanuit de wijkraad Leidsche Rijn en wijkraad Vleuten-de Meern voor een kleinschalige ontmoetingsruimte die in het advies van de beide wijkraden voor de Kop van het Amaliapark staat?
 10. Kunt u een financiële risicoanalyse geven, conform hetgeen daarover gesteld is in de nota grondbeleid en de aanbeveling die u overgenomen heeft uit het Ecorys-rapport, voor de Kop van het Amaliapark?
 11. Welke financiële gevolgen heeft de wijziging van kantoren naar een Turks islamitisch centrum voor de grondexploitatie Leidsche Rijn.

U bent hier