h

BEFU: Giesberts komt makkelijk weg met knoeiwerk

2 november 2007

BEFU: Giesberts komt makkelijk weg met knoeiwerk

Op 1 november veegde een ruime meerderheid van de gemeenteraad de plannen van wethouder Giesberts voor het BEFU-terrein van tafel. Een amendement van de coalitiepartijen zorgde ervoor dat nu de 'omklap-variant' uitgangspunt wordt voor de onteigening van aannemer van Hees in Dichterswijk. Deze omklap betekent van Hees op de plek van de roeiverenigingen, de roeiverenigingen naar het BEFU-terrein. Het vrachtverkeer van van Hees wordt via Nieuwegein onder de A12 doorgeleid. Hiermee is bereikt dat de komst van van Hees naar het BEFU-terrein nu vrijwel uitgesloten is, al wilde de wethouder dat niet keihard zo zeggen.

Dit is ook wat de SP wilde, maar toch stemde de fractie tegen het amendement. Raar of niet? Nee, want deze beslissing op dit moment zal er waarschijnlijk toe leiden dat de rechter alsnog een streep zet door de verplaatsing van van Hees, vanwege de vele onzekerheden die er zijn over de haalbaarheid van de omklap. Ook was de SP het niet eens met de inderhaast gezochte financiering. In de eerste versie van het amendement was geen enkele dekking opgenomen. Later kwamen de indieners met een open eind regeling. En met de inspanningsverplichting volledig bij de gemeente. Daar wilde de SP de handtekening niet onder zetten.

PlangebiedPlangebied met van boven naar onder het BEFU-terrein, Liesbopark en de Roeiclubs

De gemeente kan van Hees nu gaan dagvaarden voor 9 november, de uiterste datum die daarvoor staat. Daarna gaat de rechtbank het door de gemeente aangeboden alternatief onderzoeken op haalbaarheid. Na de drie maanden die hier voor staan, volgt de beslissing van de rechter. In deze drie maanden gaat wethouder Giesberts 'zijn stinkende best' doen om met alle betrokken partijen tot een voor de rechtbank aanvaardbare deal te komen.

Dat is een aardige klus, want er zijn nogal wat betrokkenen, ook van buiten Utrecht. Zo zal Giesberts moeten regelen dat de gemeente Nieuwegein akkoord is met het vrachtverkeer op haar grondgebied, Albert Heijn in Nieuwegein zal moeten goedvinden dat een deel van zijn terrein wordt gebruikt als doorgaande weg voor van Hees. Aan Utrechtse kant van de A12 zullen onder meer 3 ontheffingen van het bestemmingsplan moeten worden geregeld. Vrijwel onmogelijk binnen deze termijn.

Wat de SP betreft is een bedrijf als van Hees het best op zijn plek in Lage Weide en we zijn er nog steeds niet van overtuigd dat dat niet kan. De 'omklap' is zeer aanvaardbaar en niet onmogelijk, maar voor de uitwerking is veel meer tijd nodig. Bij zoveel onzekerheden is de kans dat de rechter alsnog besluit tot liquidatie (opheffing met schadeloosstelling) van van Hees levensgroot aanwezig. Hiervoor waarschuwde de wethouder ook terecht en hij zal de raad daar weer op wijzen als het zover is. Dan heeft hij het niet gewild, maar ja? de raad is de baas.

De oorspronkelijke vraag aan de raad was ja of nee tegen de oplossing met een weg door het ecologisch waardevolle Liesbospark. Bij een 'nee' tegen dat voorstel had de dagvaarding van van Hees voor 9 november van tafel gemoeten. Dan was er meer tijd geweest om de omklap goed voor te bereiden.

Een andere belangrijke reden voor de haast nu was de voortgang van de bouw in Dichterswijk-West. Is dat bereikt met dit amendement? Dat is zeer de vraag, want als de rechtbank niet akkoord gaat, is de kans groot dat de procedures rond de onteigening zich nog lang gaan voortslepen. Al met al dus een halffabrikaat, waarvoor de verantwoordelijkheid wethouder Giesberts nu uit handen is genomen. Te veel eer voor deze wethouder, die een zeer lakse houding aan de dag heeft gelegd in dit dossier en de raad belangrijke informatie heeft onthouden in de aanloop naar dit debat.

U bent hier