h

SP pakt spookambtenaren aan

29 december 2005

SP pakt spookambtenaren aan

Al lange tijd voert de SP-gemeenteraadsfractie Utrecht de strijd tegen de overbodige bureaucratie en overhead bij de gemeente. Na vier jaar lukte het onlangs om een meerderheid achter een motie te krijgen die het mes zet in de bureaufuncties, ten gunste van uitvoerend personeel. Maar ook het aanpakken van het fenomeen spookambtenaar staat hoog op onze politieke agenda. Onlangs kregen we de wind in de zeilen door publicaties van Binnenlands Bestuur en de Volkskrant

schriftelijke vragen SP over spookambtenaren.
Utrecht, 29 december 2005.

Geacht College,

Op 3 november jl. stelde de SP-fractie schriftelijke vragen over bovenwettelijke wachtgelduitkeringen, waarin wij tevens de volgende vraag stelden: “Hoeveel ambtenaren in dienst van de gemeente Utrecht staan op dit moment langer dan drie maanden op non-actief zonder dat een reïntegratietraject/herplaatsing dan wel een ontslagprocedure is ingezet?”

Op 29 november antwoordde uw College op deze vraag als volgt: “Onder een non-activiteit ligt altijd een rechtspositionele basis en een daarbij behorend traject.” Met andere woorden: er zitten bij de gemeente Utrecht geen ambtenaren thuis die niet functioneren en voor wie noch een reintegratietraject (op de huidige of een andere functie), noch een ontslagprocedure loopt. Dat is opmerkelijk, omdat van grote organisaties –niet alleen overheden- bekend is dat deze situatie met regelmaat voorkomt.

In de Volkskrant van 28 december 2005 wordt onder de kop “'Onzichtbare' ambtenaar onder de loep genomen” bericht over het fenomeen spookambtenaar. De helft van 1700 door Binnenlands Bestuur geënquêteerde ambtenaren kent tenminste één onzichtbare collega, die wel op de loonlijst staat maar thuis zit. De gemeente Tilburg heeft er zelfs na een speciale actie om het aantal terug te brengen nog steeds 17 in dienst. Eerder berichtte op 23 december het blad Binnenlands Bestuur onder de kop “Spookambtenaren” nog uitgebreider over dit onderwerp.

In dit licht komt het antwoord van uw College op onze vraag van 3 november ons erg onwaarschijnlijk voor. Waarom zou voor de gemeente Utrecht niet gelden wat voor alle andere grote organisaties geldt. En als de spookambtenaar ook in Utrecht bestaat: waarom zouden wij dan onze kop in het zand steken en doen alsof hij/zij er niet is? Dat is slecht voor de gemeentekas en uiteindelijk ook een doodlopende weg voor de betrokken medewerkers.

Wij veronderstellen dat wij op 3 november onze vraag onvoldoende helder geformuleerd hebben, maar nemen aan dat na de publicaties in de Volkskrant en Binnenlands Bestuur inmiddels wél duidelijk is waar wij op doelden.

Wij verzoeken uw College daarom voor de behandeling van het voorstel Organisatie 2010 in de commissie Bestuur en Veiligheid de gemeenteraad te informeren over het echte aantal spookambtenaren bij de gemeente Utrecht, alsmede uw voorstellen om dat aantal zo snel mogelijk op een waarde in de buurt van nul te brengen. Wij gaan ervan uit dat u daarbij ook ingaat op de door BB beschreven methoden die andere gemeenten al gebruiken om het aantal spookambtenaren te reduceren.

Met vriendelijke groet,
P.Jansen, SP-fractie.

U bent hier