h
Onze standpunten

Werk en Inkomen

U-PAS GOED VOOR IEDEREEN

Cultuur, beweging, en sport horen bij een goed en gezond leven. Omdat alle Utrechters de mogelijkheid moeten hebben om te kunnen participeren wordt de U-pas gratis beschikbaar gesteld voor iedereen met een inkomen van 125% van het sociaal minimum. Utrechters boven dit inkomen kunnen ook gebruik maken van de U-pas, maar betalen daar een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor. Op deze manier kunnen alle Utrechters gebruik maken van de kortingen die de U-pas geeft. De minst vermogenden krijgen, net als nu, ook een te besteden budget.

GEEN SOLLICITATIEDWANG BIJSTAND VOOR WERKWILLIGEN

Langdurig werklozen met weinig uitzicht op werk worden toch gedwongen te solliciteren. Dit is een verspilling van hun tijd, en ondermijnt hun zelfvertrouwen door de constante afwijzingen. Dit is een mensonwaardig beleid, en de gemeente gaat hiervoor in plaats maatwerk leveren. De gemeente houdt de groep bijstandsgerechtigden structureel in beeld zodat er kan worden ingeschat welke interventie voor welke persoon het meest nuttig is. Alleen mensen die wel kunnen werken maar aantoonbaar te weinig initiatief nemen krijgen een sollicitatieplicht opgelegd.

MAATWERK RE-INTEGRATIE VOOR DE HELE BIJSTAND

Re-integratie van werklozen in de arbeidsmarkt is meestal nuttig voor zowel het welzijn van de betreffende persoon als voor de samenleving als geheel. Daarom maakt de gemeente re-integratie mogelijk voor alle bijstandsgerechtigden die willen en kunnen werken.

Om re-integratie zo goed mogelijk te laten verlopen is echter maatwerk nodig. Bij het starten hiervan neemt de gemeente daarom een uitgebreide intake af waarbij zorgvuldig wordt bekeken welke vorm van re-integratie het meest geschikt is. Tot slot houdt de gemeente zicht op de effectiviteit van alle integratiemiddelen, en stopt ze met diegene die niet effectief blijken.

GEEN TEGENPRESTATIE BIJSTAND

De bijstand is geen gift, maar een compensatie voor het feit dat er voor is gekozen de samenleving zo in te richten dat sommige mensen geen baan kunnen hebben. Er is daarom ook geen enkele grond om een tegenprestatie te verlangen voor de bijstand. Daarnaast komt een tegenprestatie voor de bijstand in de praktijk neer op werken voor minder dan het minimumloon, wat niet alleen juridisch gezien dubieus is, maar bovenal een aantasting van de menselijke waardigheid. De gemeente stelt daarom geen tegenprestatie in voor de bijstand.

AANPAK BEWUSTE FRAUDE

Om het maatschappelijke draagvlak voor de bijstand te behouden is het belangrijk dat mensen die bewust fraude plegen met de bijstand hard worden aangepakt.

VOLDOENDE SOCIALE WERKPLAATSEN

De zingeving die werk kan bieden moet beschikbaar zijn voor zoveel mogelijk Utrechters. Dit geldt ook voor die Utrechters die door beperkingen geen plek op de commerciële arbeidsmarkt wordt geboden. De gemeente creëert daarom zo snel mogelijk een afdoende hoeveelheid duurzame beschutte werkplekken.

VERSTERK AANPAK PROBLEMATISCHE SCHULDEN

Problematische schulden zijn een bron van stress en armoede. Buurtteams moeten dit probleem oppakken, maar beschikken vaak over onvoldoende specialistische kennis. De buurtteams moeten daarom worden aangevuld met (vrijwillige) specialisten in schuldhulpverlening.

Daarnaast is er binnen de schuldhulpverlening onvoldoende aandacht en begrip voor beperkingen, laaggeletterdheid en taalbarrières, en de psychologische druk die schulden met zich mee brengen. Dit staat een goede dienstverlening in de weg en leidt soms tot schrijnende situaties. De gemeente zet zich daarom in voor goede scholing van schuldhulpverleners en faciliteert vrijwilligersorganisaties. Daarnaast worden ook jongeren met problematische schulden begeleid.

LEES HIER NIEUWS OVER WERK EN INKOMEN

U bent hier