h

SP Utrecht: Begroting 2004; Eerste termijn SP

13 november 2003

SP Utrecht: Begroting 2004; Eerste termijn SP

 

PERSBERICHT
Gemeenteraadsfractie SP Utrecht

Begroting 2004; Eerste termijn SP

SP Utrecht reportersteam

MdV,

Bij de algemene beschouwingen anderhalve maand geleden hebben we vooral onze eigen visie over de taken van de gemeente neergezet. Dat heeft als risico dat andere fracties onze visie voor kennisgeving aannemen, dus geen debat ontstaat. Vandaag wil ik het daarom hebben over de concrete voorstellen van het college en wat daaraan naar de mening van de SP-fractie zou moeten veranderen.

Ik begin met werkgelegenheid en sociale zaken. Een terrein waarop de bezuinigingen van B-II en zijn companen er flink inhakken. De ID- en WIW-banen worden opgedoekt, zonder dat er een beter alternatief voor in de plaats komt. Dat betekent een grootscheepse kaalslag van werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt en veel nuttige functies bij maatschappelijke instellingen die dreigen te verdwijnen. De SP-fractie is van mening dat onder deze omstandigheden alles op alles gezet moet worden om vervangende werkgelegenheid te creëren, daarover zal ik zo, mede namens de fracties van GroenLinks, D66 en Burger en Gemeenschap een motie indienen. Voor wat betreft de wet Werk & Inkomen zijn wij van mening dat de gemeente Utrecht bij de uitwerking van een verordening een zo gunstig mogelijke interpretatie van de wet voor de uitkeringsgerechtigden moet aanhouden. De moties en amendementen die hiertoe zijn ingediend zullen wij steunen.

De bezuinigingen op welzijn komen niet uit Den Haag. Het college wil flink snijden in het welzijnsbudget voor de bestaande stad, om daarmee een deel van het financiële gat voor de welzijnsvoorzieningen in Leidsche Rijn op te vullen. Dat vinden wij niet verstandig, met name wanneer het mes gezet wordt in voorzieningen die direct ten goede komen aan initiatieven vanuit de wijken. Wat ons betreft wordt er niet bezuinigd op accommodaties, zoals het oude badhuis aan het Van Noortplein. Daartoe dienen wij straks een amendement in, mede namens de fractie van B&G.

Buurtaccommodaties zouden overigens veel beter benut kunnen worden dan nu het geval is. Bijvoorbeeld door schappelijke tarieven te hanteren en ruime openingstijden te hanteren, dus niet te bezuinigen op het aantal beheeruren. Dat is door de raad overigens twee jaar geleden al bij motie uitgesproken, maar het college heeft daar nog steeds niets mee gedaan. Waarom duurt dat zo tergend lang? De buurthuizen kunnen ook benut worden voor wijkgerichte activiteiten van migranten zelf organisaties. Dat bevordert ook de integratie. En de GGD zou er gebruik van kunnen maken voor de jeugdgezondheidszorg, waarop in deze begroting ook bezuinigd wordt.

Op het culturele vlak lijkt het erop dat de peperdure verbouwing -of moet ik zeggen: bijna-sloop- van muziekcentrum Vredenburg zijn schaduw vooruit werpt. Op grond van de investeringsraming zullen de exploitatielasten op de cultuurbegroting met vier tot vijf miljoen euro gaan stijgen. De inleidende schermutselingen om dit bedrag bij elkaar te schrapen lijken al begonnen, gezien de plannen om na de Vloer ook Ekko een kopje kleiner te maken en de bezuinigingen op de muziekscholen. Wij voorspellen dat we straks in 2007 of 2008 een peperdure cultuurtempel gebouwd hebben, maar helaas geen geld meer om daarin leuke, vernieuwende, betaalbare activiteiten te organiseren. De SP-fractie zou liever vandaag dan morgen de koers verleggen door een realistischer investeringsplan voor het muziekcentrum en een betaalbare nieuwe zaal voor Tivoli naast de Helling, waardoor we voldoende financiële armslag houden voor de programmering en basissubsidies voor met name de kleinere instellingen. Als er inmiddels spijtoptanten zijn bij de collegepartijen hoor ik het graag, dan komen we zo nodig met een motie!

Afgelopen voorjaar hebben wij bij het debat over het initiatiefvoorstel van de VVD voor een Historisch Museum erop aangedrongen dat het Centraal Museum méér gaat doen aan met haar historische collectie. Dit is nota bene het oudste historische museum van Nederland (1838), al merkt de bezoeker hier weinig meer van.
Bij die gelegenheid hebben we een motie ingediend, waarin we vroegen om voortaan minstens 30% van het vloeroppervlak te benutten voor de historische collectie. Uiteindelijk hebben we deze motie ingetrokken, omdat sommige fracties dit voorstel even wilden laten bezinken. Inmiddels hebben we het wat nader onderzoek gedaan en is ons gebleken dat de geringe uitstraling van de historische collectie van het CM niet alleen het gevolg is van te weinig tentoonstellingsoppervlak, maar ook van de thematische wijze van exposeren en het beperkte aandeel in het tentoonstellingsbudget. Om deze reden hebben wij ons voorstel opnieuw geformuleerd, met een wat bredere insteek. Hierover zal ik straks een motie indienen.

De bezuiniging op het SchoolAdviesCentrum is inhoudelijk aanvechtbaar, maar bovendien ook nog eens op een zó laat moment aangekondigd, dat het SAC geen kant meer opkan. Wij steunen het amendement van de PvdA, dat de pijn enigszins verzacht.

Bij de algemene beschouwingen hebben we het al over de mogelijke nieuwbouw van een centrale bibliotheek gehad. Wethouder Verhulst heeft toen de toezegging gedaan dat een nieuwbouwvoorstel zal worden ingepast in een totale exploitatieopzet voor het bibliotheekwerk, met inbegrip van de wijkbibliotheken. Toch ontving ik deze week een boekje van de bibliotheken van de grote vier steden, waarin gesuggereerd wordt dat het nieuwbouwbesluit al genomen is. Ook suggereert de wethouder dat de haalbaarheid van een nieuwe centrale bibliotheek toeneemt als we het gebouw niet voor eigen rekening bouwen, maar huren. De SP-fractie is van mening dat een nieuwbouw die drie keer zo groot is als de huidige vestiging linksom of rechtsom toch betaald zal moeten worden, en wij willen dat de raad alle consequenties van de eventuele nieuwbouw -dus ook de sluiting of kortere openingstijden van wijkbibliotheken- kan overzien.

Het bezuinigen op de openingstijden van de zwembaden vinden wij een zeer slechte zaak. Wij steunen daarom ook het amendement van het CDA. Wij vinden ook dat Utrecht eens goed moet kijken naar zwembaden in de regio, onze indruk is dat die in een aantal gevallen kostenefficiënter exploiteren, terwijl ze tegelijk zéér veel zwemuren bieden voor de bezoekers.
Ook de extra verhoging van de huurtarieven van de sportaccommodaties voor de verenigingen zien we niet zitten. De SP steunt daarom een motie van BIG waarin deze verhoging wordt teruggedraaid, betaald uit een korting op het budget voor topsport.

De SP heeft tijdens de commissiebehandeling uitgebreid stilgestaan bij de uitvoerende taken van de GG&GD.
Naar onze mening zou deze dienst niet moeten snijden in de jeugdgezondheidszorg, de logopedie en de sociaal medische advisering, maar in de overhead.
Door GroenLinks is mede namens ons een motie ingediend waarin dit geregeld wordt.

Ik kom op de volkshuisvesting. Drie grote knelpunten zijn hierbij: de herstructurering van naoorlogse wijken die stagneert, omdat er onvoldoende perspectief is voor huurders die hun huis uit moeten; het tekort aan studentenkamers; en tenslotte: het afkalvende aandeel sociale huur in de binnenstad, oost en noordoost. Daar wordt op dit moment alleen maar huurwoningen verkocht en ondanks de belofte uit het collegeprogramma niets betaalbaars bijgebouwd.

De SP-fractie stelt voor om de opbrengst van de lopende campagne conversie erfpacht te investeren in betaalbare woningbouw, op basis van de revolving fund aanpak. Een mogelijke uitwerking zou kunnen zijn dat de gemeente als stille vennoot deelneemt in een commanditaire vennootschap, waarbij een corporatie als actief beheerder optreedt. Deze constructie is toegepast bij de bouw van studenteneenheden in de Uithof. De gemeente stelt haar middelen tegen een beperkte rente, bv. gelijk aan de inflatie ter beschikking, onder voorwaarde dat zij bij eventuele verkoop in de toekomst naar rato deelt in de opbrengst. Uit het rapport van de werkgroep erfpacht van 21 juni 2002 bedraagt de opbrengst van de afkoop maximaal €55 miljoen euro. We denken dat de opbrengst, die vrijkomt in de loop van 2004, al gauw in de orde van 10-20 miljoen kan bedragen. Wij zullen daarom, mede namens GroenLinks, D66 en BIG, bij motie aan de raad voorstellen de opbrengst van de conversie te oormerken voor dit doel.
Dat is overigens geen nieuwe gedachte. In het kader van het DUO convenant met de Utrechtse woningcorporaties is ook een afspraak gemaakt om de opbrengst van de afkoop van erfpachtcontracten terug te ploegen naar de herstructurering.

Door Leefbaar Utrecht wordt bij amendement extra geld uitgetrokken voor het actualiseren van bestemmingsplannen. De SP vindt dat ook belangrijk, alleen vragen wij ons af of hier méér geld voor nodig is, of dat er efficiënter gewerkt moet worden. Bij de commissiebehandeling heb ik gewezen op het bestemmingsplan Lunetten, waaraan vanaf 1985 gewerkt wordt. Inmiddels is al voor de derde keer overnieuw begonnen en hebben we nog steeds geen geldig plan.

MdV,
Vorige week was er een interessante -volgens het Utrechts Nieuwsblad zelfs geheime!- bijeenkomst over de toekomst van de wijkcommissies in de houtzaagmolen in Lombok. Een mooie locatie, maar een droevige vertoning.
De discussie illustreerde naar mijn mening treffend de maximale verwarring, die tegen maximale kosten en met minimale resultaten gecreëerd is door de Utrechtse variant van het wijkgericht werken. Niet één van de talloze voorgestelde constructies voor de nieuwe invulling van het fenomeen wijkcommissie kon op enig enthousiasme van de aanwezigen rekenen.

Bij de algemene beschouwingen heb ik al aangegeven welke richting wij opwillen met het wijkgericht werken. Als SP blijven wij het meeste zien in een opzet waarin de formele wijkraden worden afgeschaft, méér ruimte geboden wordt aan bewonersorganisaties die als luis in de pels voor de gemeente fungeren. In dat geval zou iedere wijk zijn eigen raadscommissie kunnen houden, maar daar zouden wij dan wel een heleboel wijkgerichte onderwerpen uit de vakcommissies naar willen overhevelen: de bouw- en verkeersprojecten, de wijkaccommodaties en dergelijke. De wijkcommissies zouden daarmee een zwaardere inhoudelijke inbreng krijgen, dus interessanter voor bewoners die iets te melden hebben.

Voorzitter,
Keer op keer blijkt dat pappen en nathouden maatregelen bij het wijkgericht werken geen zoden aan de dijk zetten. De SP-fractie hoopt dat, nu velen constateren dat we in een diep dal terecht zijn gekomen, de ruimte ontstaat voor een meer fundamentele koerswijziging.

Voor wat betreft de bezuinigingen op internationale samenwerking sluit ik aan bij eerdere sprekers, onder meer van Leefbaar Utrecht en CDA. De invulling van de bezuinigingen pakt averechts uit. Als hiermee de vele vrijwilligers van het SISU weggejaagd worden is de gevolgschade een veelvoud van de opbrengst. Wij zullen daarom een van de ingediende reparatievoorstellen steunen.

Ik kom op stadsbeheer.
Wij steunen het voorstel van Leefbaar Utrecht om het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte versneld weg te werken.
De inzet van de REMU-gelden achten wij voor dit doel gerechtvaardigd, omdat bij nog langer wachten met het onderhoud de kosten meer dan evenredig zullen stijgen.

Een activiteit die zich afspeelt in de openbare ruimte is de markt.
Het college wil zes keer per jaar het Vredenburg vrijmaken voor een cultureel evenement. De zaterdagmarkt moet daarvoor wijken. Wij socialisten willen echter de markt zijn werk laten doen, zo zeg ik met name tegen de heer Van den Bosch. Althans: de markt in de klassieke betekenis van het woord. Onze markten hebben een belangrijke economische, sociale en recreatieve functie.
Die moet je niet als derderangs activiteit behandelen. Dus leg ik daarover, mede namens de fractie van B&G, een motie voor aan de raad.

Wij hebben ook overwogen om een uitspraak van de raad te vragen over het inzamelen van GFT-afval. De SP-fractie vindt het huidige inzamelpatroon niet optimaal uit het oogpunt van milieurendement en kosten. Zeker nu de verwerkingskosten sterk stijgen zou er eens wat zakelijker gekeken moeten worden in welke wijken veel wordt opgehaald en waar voornamelijk lege wagens rondrijden. Wij gaan ervan uit dat de wethouder stadsbeheer zijn toezegging bij de commissiebehandeling nakomt om dit onderdeel van de afvalinzameling eens kritisch onder de loep te nemen.

Op het terrein van verkeer hebben wij niet veel toe te voegen aan onze inbreng bij de algemene beschouwingen. Het college heeft een groot aantal projecten op stapel staan met een twijfelachtig maatschappelijk rendement, met de NOUW-2 en de HOV om de Zuid als actuele voorbeelden, en de parkeergarage aan het Lucas Bolwerk als absolute klapstuk. Uiteraard zullen we alle initiatieven van anderen steunen die onzin-uitgaven terugdraaien.

Daar voeg ik als afsluiting van mijn inbreng nog één motie aan toe in de categorie klein leed: de fietsbrug in het Ravelijnpad, die dit college anderhalf jaar nadat hij vrijwel compleet vervangen is opnieuw voor €190.000 euro -waarvan €113.000 voor rekening van de gemeente- wil slopen en herbouwen, maar dan een beetje breder. Dit project staat overigens maat voor een groot aantal vergelijkbare gevallen, ieder jaar weer.
Dames en heren raadsleden! Kunt u dit nog verkopen aan uw kiezers? Zo nee: stem dan voor deze motie. Zo ja: dan spreken we elkaar na 1 maart 2006 weer!

Links:

  1. Amendement Buurthuizen open!
  2. Motie A bridge too far
  3. Motie Centraal Museum óók historisch museum
  4. Motie opbrengst afkoop erfpacht inzetten voor betaalbare woningbouw
  5. Motie twee voor de prijs van één
  6. Motie Voorrang voor de markt 

Reactie toevoegen

U bent hier